Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 Về quản lý an toàn đập
13/01/2014, 02:04

 

 
NGHỊ ĐỊNH 
Về quản lý an toàn đập 
CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; 
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 
năm 2001; 
Căn cứ Pháp lệnh Phòng,  chống lụt, bão ngày 20  tháng 3 năm 1993 và 
Pháp lệnh sửa đổi, bổ  sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão 
ngày 24 tháng 8 năm 2000; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
NGHỊ ĐỊNH : 
 
Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  
1. Nghị định này quy định việc quản lý an toàn đập của hồ chứa nước. 
2. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân  trong nước; tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng, quản lý khai thác hồ chứa 
nước và các hoạt động khác có liên quan đến quản lý an toàn đập trên lãnh thổ 
Việt Nam.  
Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc gia nhập  có quy định khác  thì  áp dụng  theo quy định của 
Điều ước quốc tế đó. 
...
Tải văn bản: Tại đây


Dự án tiêu biểu
Liên kết Website